Privacy Statement

Dit is het Privacystatement van VonkVorming, Borgstee 3C, Assen

Laats gewijzigd op: 1 april 2020

VonkVormingis zich ervan bewust dat u vertrouwen in een zorgvuldige omgang met Persoonsgegevens in haar stelt. Op deze pagina laat VonkVormingweten welke gegevens zij verzamelt als u deze website of haar diensten gebruikt en waarom zij deze gegevens verzamelt.

Rollen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens
VonkVorming treedt op als: o verantwoordelijke voor de gegevens van:

  • deelnemers aan coachingstrajecten ┬á(individuen, bedrijven/ eenmanszaken/ medewerkers van bedrijven etc.)
  • leveranciers (acteurs, ICT, facilitair etc.)
  • VonkVorming treedt niet op als verwerker

Noodzaak
VonkVorming verzamelt persoonsgegevens slechts voor zover dit noodzakelijk is om haar doeleinden te verwezenlijken. Op het moment dat er geen grondslag meer bestaat voor het verwerken van persoonsgegevens, zullen zij deze gegevens verwijderen, tenzij er wettelijke bepalingen zijn die anders bepalen.

Dataprotectie Impact Assessment
VonkVorming zal een Dataprotectie Impact Assessment (DPIA), ook wel Gegevenseffectbeoordeling doen, als de gegevensverwerking waarschijnlijk een hoog privacy risico oplevert voor betrokkenen.

Transparantie en rechten van u als relatie
VonkVorming verwerkt persoonsgegevens altijd met menselijke tussenkomst.

Beveiligingsmaatregelen
VonkVorming heeft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen getroffen.

Datalekken
VonkVorming meldt datalekken binnen 72 uur na ontdekking bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer het datalek waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zult u hierover zo snel mogelijk geïnformeerd worden en uiterlijk binnen 72 uur. VonkVorming informeert u dan over de oorzaak ervan en welke gevolgen dit voor u met zich mee kan brengen. Tevens zult u ingelicht worden over de dingen die wij hebben gedaan en in de toekomst zullen doen om datalekken te voorkomen. Voor meer informatie over datalekken kunt u contact opnemen via info@VonkVorming.nl
U kunt ook contact opnemen indien u zelf (waarschijnlijk) een datalek heeft geconstateerd.

VonkVorming verwerkt gegevens van klanten, medewerkers en leveranciers via Office365 waarvan de servers gevestigd zijn in Nederland.

Bewaartermijnen
VonkVorming bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, tenzij wettelijke bepalingen anders bepalen. De bewaartermijn die VonkVorming hanteert kan per doeleinde verschillen en hangt af van de soort gegevens die VonkVorming van u verwerkt. Na afloop van de termijn zullen uw persoonsgegevens in principe worden verwijderd of geanonimiseerd, op zodanige wijze dat uw gegevens niet langer kunnen worden gebruikt en toegankelijk zijn.

Meer informatie? Neem dan contact op via info@VonkVorming.nl of bel: 06-21891756